• Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 và thi công cột sàn tầng 6 block A, B
  • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 và thi công cột sàn tầng 6 block A, B
  • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 và thi công cột sàn tầng 6 block A, B
  • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 và thi công cột sàn tầng 6 block A, B
  • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 7 block C
  • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 7 block C
  • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 7 block C